Μετάβαση στο περιεχόμενο

Η ηλεκτρονική αγορά οποιωνδήποτε Προϊόντων ή Αντικειμένων στον ιστότοπο www.yvessalomon .com (εφεξής « salomon ») υπόκειται στην προηγούμενη γνώση και αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων (εφεξής Όρους και Προϋποθέσεις).

Άρθρο 1. Εταιρική Ταυτότητα

YVES SALOMON - SAS με μετοχικό κεφάλαιο 1.080.000 ευρώ και με έδρα την 3, cité Paradis – 75010 PARIS, RCS Paris 552 032 328 (εφεξής «YSS»).

Άρθρο 2. Σκοπός

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις καλύπτουν τους όρους σύμφωνα με τους οποίους η YSS χειρίζεται την εξ αποστάσεως πώληση των Αντικειμένων της στον Ιστότοπό της. Καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών και ισχύουν για όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε αγοραστές (εφεξής «Πελάτες»), χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, και υπερισχύουν όλων των άλλων όρων και προϋποθέσεων αγοράς και άλλων όρων και προϋποθέσεων Πελάτη που μπορεί να υπάρχουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τις παραγγελίες ειδών μέσω Διαδικτύου, η συμφωνία του Πελάτη όσον αφορά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν απαιτεί χειρόγραφη υπογραφή. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, καθώς αυτές οι τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη και ισχύουν για όλες τις συναλλαγές από τη στιγμή που θα εμφανιστούν στον Ιστότοπο. Οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση στους Όρους και Προϋποθέσεις από οποιαδήποτε σελίδα Ιστοσελίδας. Ο χρήστης του διαδικτύου αναγνωρίζει έτσι ότι γνωρίζει τους Όρους και τις προϋποθέσεις. Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις για όλα τα Αντικείμενα που είναι διαθέσιμα προς πώληση στον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε παραγγελία στον Ιστότοπο υπόκειται σε προηγούμενη διαβούλευση και αποδοχή χωρίς επιφύλαξη από τον Πελάτη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και των ισχυόντων τιμολογίων. Η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας σύμφωνα με τη διαδικασία παραγγελίας που ορίζεται στην Ιστοσελίδα θα νοείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων προϋποθέτει ότι οι χρήστες του διαδικτύου έχουν την απαραίτητη νομική ικανότητα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, ή εάν δεν υπάρχει αυτή ότι έχουν την εξουσιοδότηση κηδεμόνα ή θεματοφύλακα εάν δεν είναι νομικά ικανός ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους εάν είναι ανήλικοι. Ο χρήστης του διαδικτύου αναγνωρίζει την αποδεικτική αξία των συστημάτων αυτόματης εγγραφής του εκδότη του ιστότοπου και, εκτός εάν είναι σε θέση να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για το αντίθετο, παραιτείται από το δικαίωμα να τα αμφισβητήσει σε περίπτωση διαφωνίας.

Το σύστημα αυτό, το οποίο απαιτεί ενεργή προσέγγιση από τον Πελάτη, είναι πλήρως συμβατό με τις απαιτήσεις που υπάρχουν στον τομέα των πωλήσεων εξ αποστάσεως και, ειδικότερα, στα άρθρα L. 111-1, L.112-1 και N. 221-1 και εφεξής του Κώδικα Καταναλωτή.

Άρθρο 3. Προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη

Η πώληση των Αντικειμένων στον Ιστότοπο προορίζεται αποκλειστικά για λιανική πώληση και σε ιδιώτες πελάτες. Ο ιστότοπος δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματίες πωλητές, είτε εργάζονται μεμονωμένα είτε ομαδικά, και ανεξάρτητα από τη μορφή πώλησης που χρησιμοποιείται για τα Προϊόντα τους (διαδίκτυο, εμπορικό κέντρο, μεσάζοντες, φυσικά καταστήματα ειδικότερα). Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ως αποτέλεσμα ότι τα είδη μπορούν να αγοραστούν μόνο σε ποσότητες που αντιστοιχούν στις μέσες ανάγκες ενός μεμονωμένου καταναλωτή, και αυτό ισχύει για τον αριθμό των αντικειμένων σε μία παραγγελία καθώς και για τον αριθμό των μεμονωμένων παραγγελιών σε σύγκριση στην κανονική ποσότητα ενός μέσου καταναλωτή που παρήγγειλε για το ίδιο προϊόν. Το YSS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί μια παραγγελία που έγινε σαφώς από επαγγελματία πωλητή ή μη καταναλωτή.

Όλοι οι Πελάτες δηλώνουν ενημερωμένοι για την έλλειψη αξιοπιστίας ορισμένων δικτύων, ιδίως όσον αφορά την ασφαλή μεταφορά δεδομένων, την έλλειψη εγγύησης για τη συνέχεια της πρόσβασης στον Ιστότοπο, την απόδοση ως προς τον όγκο και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και την εξάπλωση ιών. Η YSS συμβουλεύει κάθε Πελάτη για την ανάγκη να εξοπλίσει τον υπολογιστή ή τη φορητή ή φορητή συσκευή του με λογισμικό ασφαλείας και δυνατότητες που θα αποτρέψουν τη διάδοση ιών.

Αποκατάσταση για ελαττωματικό ή λανθασμένο Αντικείμενο (αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων) ή άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης, δεν μπορεί να γίνει απευθείας στο φυσικό κατάστημα YSS ή σε καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων YSS. Οι πελάτες ενημερώνονται με το παρόν ότι πρέπει να απευθύνουν στον Ιστότοπο τυχόν παράπονα σχετικά με Αντικείμενα που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά στον Ιστότοπο. Ομοίως, ένα Είδος που αγοράζεται σε οποιοδήποτε κατάστημα YSS δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας.

Άρθρο 4. δημιουργία λογαριασμού πελάτη

Για να παραγγείλετε οποιαδήποτε Προϊόντα στον Ιστότοπό μας, ένας Πελάτης πρέπει πρώτα να δημιουργήσει έναν λογαριασμό πελάτη.

Η δημιουργία λογαριασμού πελάτη θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον Πελάτη, συμπληρώνοντας τη φόρμα με τα προσωπικά του στοιχεία. Ο λογαριασμός τους είναι αυστηρά προσωπικός τους και τους επιτρέπει να συνδεθούν πριν κάνουν κάθε Παραγγελία.

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού Πελάτη, ο Πελάτης εισάγει όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή του, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική ευθύνη και ενεργώντας με δική του βούληση, και θα παρέχει πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, χωρίς να υποθέτει την ταυτότητα τρίτου ή απόκρυψη ή αλλαγή της ηλικίας τους.

Κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να επιλέξει το όνομα χρήστη (email) και τον κωδικό πρόσβασής του. Εάν το όνομα χρήστη που έχει επιλεγεί υπάρχει ήδη, το σύστημα θα τους καλέσει να επιλέξουν άλλο. Τα ονόματα χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης είναι προσωπικά και εμπιστευτικά. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτά. Ο Πελάτης θα κρατήσει μυστικό τον κωδικό πρόσβασής του και δεν θα τον κοινοποιήσει για κανένα λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που υποψιαστεί ότι το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασής του χρησιμοποιείται από τρίτο μέρος, ο Πελάτης θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την YSS προκειμένου να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του ή/και να επιλέξει να κλείσει τον λογαριασμό πελάτη του.

Η YSS διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει οποιονδήποτε λογαριασμό πελάτη και, κατά συνέπεια, να αρνηθεί οποιεσδήποτε πωλήσεις σε Πελάτη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αποτυχία πληρωμής για μία ή περισσότερες προηγούμενες παραγγελίες,
 • Ακατάλληλη, αθέμιτη ή δόλια χρήση της υπηρεσίας Παραγγελίας που προσφέρεται από τον Ιστότοπο,
 • Μη τήρηση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του Πελάτη που περιγράφονται στους Όρους και Προϋποθέσεις,
 • Χρήση του ιστότοπου ή/και παραγγελία για εμπορικούς σκοπούς.

Σε αυτήν την περίπτωση, η YSS θα στείλει ένα email στον ενδιαφερόμενο Πελάτη χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση που έδωσε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού πελάτη του ενημερώνοντάς τον ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής του έχουν απενεργοποιηθεί και ο λογαριασμός του έχει κλείσει.

Άρθρο 5. Παραγγελία και περιγραφή της διαδικασίας αγοράς

Πριν από την παραγγελία του, ο Πελάτης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει ενημερωθεί για τις τεχνικές προδιαγραφές των Αντικειμένων στον Ιστότοπο.

Τα είδη πωλούνται ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και με επαρκή αποθέματα. Σε περίπτωση που τα είδη δεν είναι διαθέσιμα για περισσότερο από 1 χρόνο μετά την παραγγελία, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς να πληρώσει καμία χρέωση και θα επιστραφεί. Ο Πελάτης μπορεί να δεχθεί να εξετάσει ένα ισοδύναμο υποκατάστατο προϊόν, το οποίο μπορεί να αποδεχθεί με την επιφύλαξη της καταβληθείσας τιμής ή να αρνηθεί.

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των Αντικειμένων που επιθυμεί να παραγγείλει.

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τα Προϊόντα που θα παραγγείλει προσθέτοντάς τα στο Καλάθι Αγορών του.

Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει μια περίληψη των Ειδών που έχει επιλέξει κάνοντας κλικ στο «Προβολή του Καλαθιού Αγορών μου». Ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει ένα ή περισσότερα αντικείμενα από το καλάθι του.

 

Έχοντας δει το καλάθι του, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει από τις επιλογές «συνέχεια αγορών» ή «επιβεβαίωση παραγγελίας» κάνοντας κλικ στο «συνέχεια με την παραγγελία».

Για να ολοκληρώσει την παραγγελία του, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ «ήδη πελάτης», οπότε πρέπει να εισάγει το Όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για να συνεχίσει με την παραγγελία του ή εάν δεν έχει λογαριασμό θα πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα για λόγους χρέωσης και να συμπληρώσει το παραγγελία, για να δημιουργήσετε στη συνέχεια έναν λογαριασμό. Ο Πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει το φόρεμα παράδοσης, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στη φόρμα ή εισάγοντας άλλη διεύθυνση.

Ο ιστότοπος θα παρέχει μια «σύνοψη παραγγελίας» και μια επιλογή τρόπων πληρωμής.

Αφού κάνει την επιλογή του, ο Πελάτης μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπί «ολοκλήρωση παραγγελίας».

Στη συνέχεια, ένα μήνυμα θα επιβεβαιώσει την παραγγελία, αφού εγκριθεί η πληρωμή, με μια περίληψη της παραγγελίας που περιλαμβάνει τα στοιχεία του πελάτη, την ημερομηνία και τον τύπο πληρωμής.

Θα σταλεί επίσης ένα email στον Πελάτη που θα επιβεβαιώνει την παραγγελία του, το οποίο θα πρέπει να διατηρήσει για το αρχείο του. Εάν η πληρωμή γίνει με τραπεζικό έμβασμα, το email θα εμφανίζει μόνο το RIB (στοιχεία αναγνώρισης γαλλικού τραπεζικού λογαριασμού). Ο Πελάτης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στη σύνοψη της παραγγελίας του από τον λογαριασμό πελάτη του. Το τιμολόγιο που σχετίζεται με την παραγγελία μπορεί να έχει πρόσβαση στον Πελάτη στον λογαριασμό του.

Ο Πελάτης ευθύνεται για τυχόν λάθη ή συνέπειες που προκύπτουν από λάθη που σχετίζονται με προϊόντα ή παραδόσεις και τα έξοδα επαναποστολής, τα οποία επομένως βαρύνουν τον ίδιο.

Όσον αφορά τις επιταγές που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της απάτης, η YSS διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικό ταυτότητας από τον Πελάτη για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του ατόμου που εμφανίζεται στη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε και, όπου χρειάζεται, να απαιτήσει την πληρωμή της παραγγελίας του μέσω τράπεζας. μεταφορά, κάτι που ο Πελάτης θα αποδεχθεί εκ των προτέρων. Αυτή η διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να οδηγήσει την YSS να ζητήσει από τον Πελάτη να παράσχει απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφέλειας, λογαριασμός internet, λογαριασμός σταθερού τηλεφώνου κ.λπ.) από τους τελευταίους 3 μήνες. Η μη παροχή αυτών των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται ως μέρος αυτών των ελέγχων θα έχει ως αποτέλεσμα το ρητό δικαίωμα της YSS να ακυρώσει την παραγγελία. Το YSS μπορεί επίσης να ζητήσει γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας σύμφωνα με μια διαδικασία που εξηγείται μέσω email.

Οποιαδήποτε παραγγελία συνεπάγεται την αποδοχή της τιμής και της περιγραφής των αντικειμένων που διατίθενται προς πώληση.

Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρονική επικοινωνία αριθμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και η επιβεβαίωση μιας παραγγελίας και η πληρωμή της αποτελούν απόδειξη ότι η παραγγελία είναι πλήρης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. αποδεικτικά στοιχεία για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, με όλα τα ποσά που προκύπτουν από την παραγγελία να καθίστανται απαιτητά και πληρωτέα.

Αυτή η επιβεβαίωση αποτελεί την υπογραφή και τη ρητή αποδοχή των εργασιών που πραγματοποιούνται στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας στον Ιστότοπο ενώ ο Πελάτης είναι συνδεδεμένος, τα περιεχόμενα του καλαθιού του Πελάτη πριν από αυτό ενδέχεται να μην αποθηκευτούν. Ο Πελάτης θα κληθεί να ξεκινήσει ξανά με την παραγγελία του.

Όλα τα απαραίτητα στάδια πώλησης βρίσκονται στην Ιστοσελίδα www.yves- salomon .com σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1369-1 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1369-4 του Αστικού Κώδικα, ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα, πριν επιβεβαιώσει οριστικά την παραγγελία του, να ελέγξει την ανάλυση της παραγγελίας του και τη συνολική τιμή και να διορθώσει τυχόν λάθη, πριν την ολοκληρώσει και αποδεχτεί. Μόλις ο Πελάτης ολοκληρώσει την παραγγελία του, η YSS θα επιβεβαιώσει ότι έλαβε την παραγγελία αμέσως μέσω email.

Ωστόσο, η πώληση δεν θα θεωρείται οριστική έως ότου ο Πελάτης λάβει επιβεβαίωση της παραγγελίας του YSS, με λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή των αντικειμένων του. Θα χρεωθούν μόνο τα αποσταλμένα αντικείμενα.

Άρθρο 6. τιμή ειδών

Η τιμή πώλησης των αντικειμένων θα εμφανίζεται σε ευρώ, σε GBP ή σε USD, ανάλογα με την προτίμηση του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς έξοδα αποστολής, τα οποία πρέπει να πληρώσει ο Πελάτης και βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.yves- salomon .com διορθώνουν τη στιγμή της παραγγελίας και υπόκεινται σε αλλαγές στο μέλλον. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα έξοδα αποστολής θα εμφανίζονται στον Πελάτη πριν από κάθε πληρωμή. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο προφανών σφαλμάτων σχετικά με τις τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.yves- salomon .com. Σε μια τέτοια περίπτωση, η YSS θα στείλει στον Πελάτη ένα email για να τον ενημερώσει για το σφάλμα που διαπράχθηκε και να του κοινοποιήσει τη σωστή τιμή για το προϊόν. Εάν η σωστή τιμή είναι μεγαλύτερη από τη λανθασμένη τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.yves- salomon .com, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία του. Εάν δεν επιθυμούν να ακυρώσουν, η παραγγελία θα υπόκειται σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα διορθώνει το σφάλμα και θα ενημερώνει τον Πελάτη για τη σωστή τιμή και θα ζητά τη ρητή συγκατάθεσή του για την πληρωμή αυτής της τιμής. Αντίθετα, εάν η σωστή τιμή είναι χαμηλότερη από τη λανθασμένη τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.yves- salomon .com, η παραγγελία θα παραμείνει έγκυρη αλλά θα τροποποιηθεί για να εμφανιστεί η σωστή τιμή. Οι τιμές των αντικειμένων με ΦΠΑ περιλαμβάνουν μόνο τις τυπικές χρεώσεις παράδοσης και τις χρεώσεις ταχυμεταφορών εντός του Παρισιού και στην περιοχή Hauts-de-Seine. Οι τιμές των ειδών με ΦΠΑ δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις ταχείας παράδοσης, οι οποίες θα τιμολογηθούν ξεχωριστά σύμφωνα με τις χρεώσεις που αναφέρονται στον Ιστότοπο. Οι χρεώσεις παράδοσης περιγράφονται στη διαδικασία παραγγελίας πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον Πελάτη για ενημέρωση και πλήρη συμφωνία. Οι τιμές θα αναφέρουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που ισχύει την ημέρα της παραγγελίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αλλαγή στους συντελεστές ΦΠΑ θα επηρεάσει αυτόματα την τιμή των Ειδών. Η τιμή πώλησης των Αντικειμένων μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή και θα ισχύει για όλες τις παραγγελίες που γίνονται μετά από ενημερώσεις τιμών στο διαδίκτυο. Τα είδη παραδίδονται DDP, δηλαδή η YSS θα πληρώσει όλα τα έξοδα μεταφοράς και θα αναλάβει κάθε κίνδυνο μέχρι να παραδοθούν τα αγαθά.

Ξένο νόμισμα - Ευρώ Τα τέλη μετατροπής βαρύνουν το YSS.

Άρθρο 7. Πληρωμή

Η πληρωμή της τιμής του προϊόντος που παραγγέλθηκε είναι πληρωτέα στο σύνολό της την ημέρα της παραγγελίας και, κατά περίπτωση, την ημέρα κατά την οποία έγινε κράτηση του προϊόντος. Οποιοδήποτε ατελές συμβάν πληρωμής ή πληρωμής μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της παραγγελίας ή της κράτησης, με το κόστος να επιβαρύνει τον Πελάτη. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει σε ευρώ, σε GBP ή σε USD, ανάλογα με την προτίμηση του Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή της παραγγελίας του χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής που καθορίζονται στον ιστότοπο www.yves- salomon .com: πιστωτική/χρεωστική κάρτα (cashcard, Mastercard, Visa, American Express), τραπεζικό έμβασμα ή PayPal. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, το YSS ενημερώνει τον Πελάτη μέσω email για τα τραπεζικά στοιχεία του YSS στα οποία πρέπει να γίνει η μεταφορά. Οποιεσδήποτε τραπεζικές μεταφορές πραγματοποιούνται από την τράπεζα του Πελάτη είναι ευθύνη του Πελάτη. Τραπεζικά εμβάσματα από λογαριασμό εξωτερικού σε λογαριασμό YSS μπορούν να γίνουν δεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος τυχόν τραπεζικών χρεώσεων και από τις δύο πλευρές. Η μη λήψη της πληρωμής του Πελάτη εντός επτά (7) ημερών θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας και τη μεταπώληση των Αντικειμένων στον Ιστότοπο. Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας, ο Πελάτης καλείται, μόλις λάβει γνώση, να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών YSS μέσω email στη διεύθυνση email: contact@yves-salomon.com.

ΤΑ ΕΊΔΗ ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΤΗΣ YSS ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΉΡΗ ΕΞΌΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΉΜΑΤΟΣ, ΌΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΌ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ.

Άρθρο 8. Παράδοση και παραλαβή

Τα είδη μπορούν να παραδοθούν μόνο στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, το Ντουμπάι και το Χονγκ Κονγκ, στη διεύθυνση που παρέχεται από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Ο Πελάτης πρέπει να παράσχει έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει η εταιρεία παράδοσης και να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να διασφαλίσει ότι μπορεί να λάβει την παράδοση. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να ζητήσει να παραδοθούν τα αντικείμενα σε φυσικό πρόσωπο της επιλογής του του οποίου η μόνιμη κατοικία είναι στην ηπειρωτική Γαλλία, για παράδειγμα σε περίπτωση δώρου.

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει από έναν αριθμό διαθέσιμων επιλογών παράδοσης, ορισμένες από τις οποίες θα επιφέρουν πρόσθετο κόστος.

Τα έξοδα αποστολής καταβάλλονται από το YSS, εκτός από τις περιπτώσεις που ο Πελάτης επιλέγει έναν από τους συγκεκριμένους τρόπους παράδοσης που προσφέρονται κατά την παραγγελία, όπου τα έξοδα αποστολής πρέπει να επιβαρύνουν τον ίδιο. το σύνολο αυτών των χρεώσεων θα κοινοποιηθεί στον Πελάτη πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Η επιλογή παράδοσης με courier είναι διαθέσιμη μόνο στο Παρίσι και το Hauts-de-Seine.

Τα είδη θα παραδοθούν στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο Πελάτης κατά τη στιγμή της παραγγελίας, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται κατά τη στιγμή της παραγγελίας και ανάλογα με τη χώρα παράδοσης.

Η YSS θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει την Παραγγελία εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Παραγγελίας και δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η παράδοση πραγματοποιείται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την πλήρη εξόφληση του αντίστοιχου συνολικού κόστους της παραγγελίας.

Οι χρόνοι παράδοσης παρέχονται ενδεικτικά και ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ειδικά σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, προσωρινής μη διαθεσιμότητας κ.λπ. ... Ο Πελάτης δεν θεωρεί υπεύθυνη την YSS για τυχόν μη τήρηση αυτών των ωρών παράδοσης. Εάν ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τις 30 ημέρες μετά την παραγγελία, η αγορά μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφούν πλήρως τα χρήματα στον Πελάτη.

Τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν θεωρείται ότι έχουν αποσταλεί και παραληφθεί σε καλή σειρά. Ο Πελάτης πρέπει να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο στην εταιρεία παράδοσης σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της παραγγελίας του κατά τη στιγμή της παράδοσης ή εντός 24 ωρών το πολύ μετά την τελευταία. Τα παράπονα πρέπει να είναι ρητά για να επιτρέπεται στην YSS να διεκδικήσει τα δικαιώματά της έναντι της εταιρείας παράδοσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η καταγγελία είναι άκυρη. Τυχόν παράπονα πρέπει επίσης να απευθύνονται εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση www.yves- salomon .com μέσω email ή με ηχογραφημένη επιστολή με απόδειξη παράδοσης. Οποιοδήποτε παράπονο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, τις αναφορές του έργου που αγοράστηκε και τους λόγους και τα κίνητρα της καταγγελίας συνοδευόμενα από φωτογραφίες. Ένας αριθμός καταγγελίας μπορεί να εκδοθεί από το YSS για τη διεκπεραίωση της αξίωσης. Εάν ένα προϊόν επιστραφεί χωρίς αριθμό παραπόνων και χωρίς αντίγραφο του τιμολογίου (το οποίο πρέπει να προσκομιστεί), η YSS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το παράπονο θα διεκπεραιωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, αφόρητο, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί όλες οι γνήσιες ετικέτες από το ρούχο, καθώς και με όλα τα αξεσουάρ, τα οποία θα πρέπει να είναι άθικτα, χωρίς σημάδια χρήσης και σε άριστη κατάσταση. Αυτές οι προϋποθέσεις θα καθορίσουν την εγκυρότητα της αξίωσης και θα διασφαλίσουν την ακεραιότητα του Προϊόντος και την απόδειξη της εγκυρότητας της αιτίας της καταγγελίας. Η μη τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας και προϋποθέσεων καθιστά άκυρη την αξίωση του Πελάτη. Η μεταφορά των επιστρεφόμενων αντικειμένων πραγματοποιείται με ευθύνη και κόστος του Πελάτη.

Παράπονα σχετικά με οποιοδήποτε σφάλμα παράδοσης που σχετίζεται με την παραγγελία ή σε περίπτωση παράδοσης ενός προϊόντος που είναι ελαττωματικό ή σε κακή κατάσταση, πρέπει να γίνονται το πολύ εντός 48 ωρών από την παράδοση. Πέρα από αυτό το χρονικό πλαίσιο, ο Πελάτης δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει σφάλμα παράδοσης ή να αναζητήσει επανόρθωση για ένα προϊόν που έχει παραδοθεί το οποίο είναι ελαττωματικό ή σε κακή κατάσταση.

Άρθρο 9. Επιστροφές και επιστροφές χρημάτων

Σε περίπτωση που μια παράδοση δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία του Πελάτη ή εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει το εν λόγω Προϊόν στο YSS σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία και είναι προσβάσιμο στον Ιστότοπο.

Όλα τα Αντικείμενα που αγοράζονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να υπόκεινται σε επιστροφή χρημάτων εκτός από εκείνα για τα οποία ορίζεται το αντίθετο (για παράδειγμα, εξατομικευμένα αντικείμενα).

Υπενθυμίζεται ότι τα είδη που αγοράστηκαν στον Ιστότοπο δεν μπορούν να επιστραφούν στο κατάστημα.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

Οι ανταλλαγές για αγορασμένα είδη είναι δυνατές μόνο για διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα του ίδιου μοντέλου, ανάλογα με το διαθέσιμο απόθεμα.

Το αίτημα ανταλλαγής του Πελάτη πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αντικειμένων που παραγγέλθηκαν, όπως αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Όταν η περίοδος των 14 ημερών λήγει Σάββατο, Κυριακή, αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής/ανταλλαγής, οι πελάτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενότητα επιστροφών/ανταλλαγών και είτε να συνδεθούν στο λογαριασμό τους είτε να εισάγουν τη διεύθυνση email και τον αριθμό παραγγελίας τους. Στη συνέχεια, οι πελάτες καλούνται να επιλέξουν τις επιθυμητές επιλογές συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης επιστροφής/ανταλλαγής.

Μόλις παραληφθεί το επιστρεφόμενο αντικείμενο, το YSS θα προχωρήσει στην αποστολή του αντικειμένου ανταλλαγής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το αίτημα επιστροφής χρημάτων του Πελάτη πρέπει να υποβληθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αντικειμένων που παρήγγειλαν, όπως αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Όταν η περίοδος των 14 ημερών λήγει Σάββατο, Κυριακή, αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο Πελάτης θα επιστρέψει το Προϊόν στο YSS στην αρχική του κατάσταση (συσκευασία, διατηρούνται ετικέτες, αντίγραφο τιμολογίου, Προϊόν αφορεμένο και χωρίς αλλοιώσεις).

Η YSS θα επιστρέψει πλήρως τα χρήματα στον Πελάτη για τα αντικείμενα που επιστράφηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν φορεθεί, χρησιμοποιηθεί ή καταστραφεί και ότι συνοδεύονται από το τιμολόγιό τους και ότι τα ρούχα έχουν τις αρχικές τους ετικέτες.

Το YSS διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή τυχόν Αντικειμένων που δεν συμμορφώνονται με τους προαναφερθέντες όρους.

Αφού ελεγχθούν τα επιστρεφόμενα είδη, η YSS θα επιστρέψει τα χρήματα στον Πελάτη το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου επιστροφής, στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης για την πληρωμή για τα Είδη.

Για να επιστρέψει άρθρα που έχουν ήδη παραληφθεί, ο πελάτης μπορεί, όπως θέλει:

  • Είτε: να επωφεληθούν από μια υπηρεσία συλλογής αντικειμένων, σε μέρος της επιλογής τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο + 33 (0)1 76 31 11 66, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, προκειμένου να συμφωνηθεί η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των Αντικειμένων από την YSS. Η επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί για τα επιστρεφόμενα είδη θα γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πελάτης ειδοποίησε την YSS ή την πρόθεσή του να επιστρέψει το αντικείμενο.
  • Ή: στείλτε τα προϊόντα ταχυδρομικά χρησιμοποιώντας μία από τις εταιρείες παράδοσης μας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα πρέπει, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αντικειμένων που παρήγγειλαν, να αποστείλει το σχετικό προϊόν χρησιμοποιώντας την ετικέτα επιστροφών που προβλέπεται να επισυναφθεί στο δέμα με την ακόλουθη διεύθυνση: SOURCE VIVE – Service client YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule n° 13 - 92110 CLICHY - FRANCE. Τα έξοδα άμεσης επιστροφής για το είδος επιβαρύνουν το YSS. Ο Πελάτης πρέπει να διατηρεί απόδειξη της επιστροφής. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή από το YSS των προϊόντων που επιστράφηκαν σε άριστη κατάσταση.

Σημείωση: Η YSS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων χρησιμοποιώντας άλλη μέθοδο εκτός από την υπηρεσία παράδοσης και δεν μπορεί να κάνει καμία επιστροφή χρημάτων εάν το προϊόν που επιστράφηκε δεν είναι στην ίδια κατάσταση με αυτό που παραδόθηκε.

Άρθρο 10. Ρήτρα διατήρησης της κυριότητας

Το YSS διατηρεί την κυριότητα των αντικειμένων που πωλήθηκαν μέχρι την πλήρη και αποτελεσματική εξόφληση του οφειλόμενου κεφαλαίου και των παρεπόμενων. Μέχρι την πλήρη εξόφληση, ο Πελάτης δεν θα παρέχει καμία δέσμευση ή εγγύηση για προϊόντα διατηρηθέντων τίτλων ή τα χρησιμοποιεί ως εγγύηση και πρέπει να χειρίζεται το Είδος από την YSS σε ατομική βάση.

Οι όροι αυτοί δεν θίγουν τη μεταβίβαση στον Πελάτη, κατά την παράδοση του Προϊόντος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, όλων των κινδύνων απώλειας και ζημιάς στα αγαθά που υπόκεινται στη διατήρηση της κυριότητας, καθώς και της ευθύνης του για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν. Συνεπώς, ο Πελάτης θα συνάψει ασφάλιση για την κάλυψη των κινδύνων που σχετίζονται με το Προϊόν από την παραλαβή του.

Άρθρο 11. Δικαίωμα υπαναχώρησης

 

Ο Πελάτης έχει προθεσμία 14 ημερών για να επιστρέψει το Προϊόν(τα) μετά την παραλαβή της παράδοσής του χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα υπαναχώρησης που μπορεί να ζητηθεί από την Εξυπηρέτηση Πελατών μας: contact@yves-salomon.com ή
κοινοποιήσει την απόφασή του να αποσυρθεί εγγράφως με δήλωση απαλλαγμένη από ασάφειες. Η ειδοποίηση απόσυρσης θα πρέπει να απευθύνεται στην εταιρεία Yves Salomon SAS της οποίας οι συντεταγμένες αναφέρονται στο πρώτο άρθρο των Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Υπόψη Yves Salomon SAS - (διεύθυνση) – mail:

Σας ενημερώνω για την απόφασή μου να αποσυρθώ από την πώληση του παρακάτω προϊόντος:
Παραγγέλθηκε στις (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και παραλήφθηκε στις (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) *
Επώνυμο* και όνομα*:
Διεύθυνση email του αποστολέα:
Αριθμός τηλεφώνου αποστολέα:
Διεύθυνση χρέωσης* :
Διεύθυνση παράδοσης* :
Λόγος απόσυρσης:
Υπογραφή* :
Ημερομηνία*:

* υποχρεωτική πληροφορία

Ο Πελάτης θα επιστρέψει το προϊόν(α) στην Yves Salomon SAS χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του να υπαναχωρήσει, εκτός εάν Yves Salomon SAS προτείνει να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος.

Τα προϊόντα που υπόκεινται σε αυτήν την ανάκληση πρέπει να επιστραφούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πηγή vive - εξυπηρέτηση πελατών ys
8-10, rue Gustave Eiffel
κύτταρο αρ. 13
92110 Clichy
(Γαλλία)

με την αρχική τους συσκευασία.

Σύμφωνα με το άρθρο L 221-23 του Γαλλικού Κώδικα Καταναλωτή, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Τα Προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σε νέα και άθικτη κατάσταση, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτά για επιστροφή ή επιστροφή χρημάτων.

Όταν το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκηθεί εγκαίρως, Yves Salomon SAS αναλαμβάνει να επιστρέψει στον Πελάτη όλα τα καταβληθέντα ποσά, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία Yves Salomon SAS ενημερώθηκε για την απόφαση του Πελάτη να υπαναχωρήσει.

Yves Salomon SAS δεν υποχρεούται να αποζημιώσει επιπλέον κόστος εάν ο Πελάτης έχει επιλέξει ακριβότερη μέθοδο παράδοσης από την τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει η Yves Salomon SAS.

Yves Salomon SAS θα πραγματοποιήσει αυτήν την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής με αυτήν που χρησιμοποιούσε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Πελάτης συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλη μέθοδο πληρωμής.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται σύμφωνα με το άρθρο L221-28 του Κώδικα Καταναλωτή για συμβάσεις προμήθειας αγαθών που γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη ή σαφώς εξατομικευμένες ή για συμβάσεις προμήθειας αγαθών που ενδέχεται να αλλοιωθούν ή να λήξουν γρήγορα.

Άρθρο 12. Εγγυήσεις

Τα είδη είναι εγγυημένα για όλα τα κρυφά ελαττώματα, την έλλειψη συμμόρφωσης και τα κρίσιμα ελαττώματα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 1641 έως 1648 του Αστικού Κώδικα και L 217-3 και εφεξής του Κώδικα Καταναλωτή, με εξαίρεση όλες τις άλλες εγγυήσεις:

Νομική εγγύηση συμμόρφωσης:

Yves Salomon SAS θα παραδώσει ένα Προϊόν σύμφωνα με την παραγγελία και χωρίς ελαττώματα συμμόρφωσης που υπάρχουν κατά τη στιγμή της παράδοσης, δηλαδή το Προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που αναζητά ο καταναλωτής και το Προϊόν να αντιστοιχεί στην περιγραφή, τον τύπο, την ποσότητα και την ποσότητα και ποιότητα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που προβλέπεται στη σύμβαση.

Yves Salomon SAS ευθύνεται επίσης για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που προκύπτει από τη συσκευασία, τις οδηγίες συναρμολόγησης ή την εγκατάσταση, όταν η τελευταία έγινε με ευθύνη του από τη σύμβαση ή πραγματοποιήθηκε υπό την ευθύνη του, ή όταν η εσφαλμένη εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από ο καταναλωτής, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, οφείλεται σε ελλείψεις ή λάθη στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από την Yves Salomon SAS.

Αυτή η εγγύηση συμμόρφωσης θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο εάν ο Πελάτης το ζητήσει εντός περιόδου δύο ετών από την παράδοση του(των) Προϊόν(ων). Ελαττώματα συμμόρφωσης που εμφανίζονται εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παράδοση, τεκμαίρεται ότι υπήρχαν κατά τη στιγμή της παράδοσης, εκτός εάν αποδεικνύεται το αντίθετο.

Ο Πελάτης θα έχει την επιλογή μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης του μη συμμορφούμενου προϊόντος(ων), εκτός εάν μία από αυτές τις επιλογές είναι αδύνατη ή συνεπάγεται προδήλως δυσανάλογο κόστος για Yves Salomon SAS, οπότε Yves Salomon SAS μπορεί να επιλέξει την άλλη λύση.

Επιπλέον, σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης συμμόρφωσης, ο Πελάτης μπορεί να λάβει συνολική επιστροφή χρημάτων της τιμής που καταβλήθηκε και να επιστρέψει το προϊόν ή τα Προϊόντα ή να διατηρήσει το προϊόν και να λάβει μερική επιστροφή της τιμής.
Η επισκευή, η αντικατάσταση ή η αποζημίωση του άρθρου(ων) θα είναι δωρεάν για τον Πελάτη και δεν αποτρέπει την πιθανή κατανομή ζημιών, εάν υπάρχουν.

Νομική εγγύηση κρυφών ελαττωμάτων (άρθρα 1641 έως 1648 ΑΚ)

Yves Salomon SAS θα παραδώσει ένα Προϊόν(α) χωρίς λανθάνοντα ελαττώματα που το καθιστούν ακατάλληλο για το σκοπό αυτό ή που μειώνουν τη χρήση που ο Πελάτης δεν θα το είχε αγοράσει ή σε χαμηλότερη τιμή, εάν το ελάττωμα ήταν γνωστό.

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο εάν ο Πελάτης το ζητήσει εντός δύο (2) ετών από την ανακάλυψη του ελαττώματος και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς.

Σε περίπτωση λανθάνοντων ελαττωμάτων, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει το Προϊόν(τα) και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων ή να διατηρήσει το Προϊόν(τα) και να λάβει μερική επιστροφή χρημάτων.

Η νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης ισχύει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εμπορική εγγύηση.

Εγγύηση γνησιότητας

Το YSS εγγυάται την αυθεντικότητα όλων των Αντικειμένων που αγοράζονται στον Ιστότοπό του.

Άρθρο 13. Ευθύνη

Το YSS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Το YSS δεσμεύεται να περιγράφει τα Αντικείμενα προς πώληση στον Ιστότοπο όσο το δυνατόν ακριβέστερα και να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ενημερώνονται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η τιμή των Αντικειμένων είναι πιθανό να διαφέρει μεταξύ της Ιστοσελίδας και του καταστήματος και ότι σε καμία περίπτωση αυτή η διαφορά στην τιμή δεν θα αποτελέσει λόγο για ολική ή μερική επιστροφή των αντικειμένων που αγοράστηκαν είτε στον Ιστότοπο είτε εντός κατάστημα.

Σε καμία περίπτωση η YSS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περιπτώσεις όπου η αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεών της οφείλεται είτε σε απρόβλεπτες ή αναπόφευκτες ενέργειες τρίτου στην επαφή, είτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως ορίζει η γαλλική νομοθεσία, είτε σε ενέργειες του καταναλωτή (άρθρο Ν. 121-20-3 του Κώδικα Καταναλωτή).

Επιπλέον, η YSS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που προκαλούνται από ένα συγκεκριμένο δίκτυο κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής αγοράς, όπως απώλεια προσωπικών δεδομένων, παραβιάσεις, ιοί, διακοπή της υπηρεσίας ή άλλα τυχαία ζητήματα.

Η YSS ευθύνεται μόνο για οποιαδήποτε άμεση και προβλέψιμη ζημία κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης με τον Πελάτη, με εξαίρεση τυχόν έμμεσες ζημίες.

Άρθρο 14. Ανωτέρα βία

Η εφαρμογή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα ανασταλεί για τη διάρκεια οποιασδήποτε περίπτωσης ανωτέρας βίας και οι χρόνοι επεξεργασίας και παράδοσης θα παραταθούν δεόντως. Η YSS θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταματήσει την περίπτωση Ανωτέρας Βίας ή να βρει μια λύση που της επιτρέπει να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις παρά την περίπτωση Ανωτέρας Βίας, χωρίς καμία ευθύνη εκ μέρους της ως προς αυτό.

Εάν η περίπτωση Ανωτέρας Βίας συνεχιστεί για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών, η YSS μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς να καταβάλει ζημιές και τόκους ή οποιοδήποτε είδος αποζημίωσης.

Άρθρο 15. Πνευματική ιδιοκτησία

Το YSS είναι ο μοναδικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:

   • για τα είδη που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο,
   • για τις επωνυμίες και τα ονόματα που σχετίζονται με αυτά τα είδη,
   • για τον ίδιο τον ιστότοπο και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ιστότοπου,
   • για βάσεις δεδομένων, τη δομή και το περιεχόμενό τους, που συντάσσονται και διαχειρίζονται το YSS για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ιστότοπου,
   • για όλα τα στοιχεία σχεδιασμού του ιστότοπου, είτε είναι γραφικά είτε τεχνικά,
   • για ονόματα, ακρωνύμια, λογότυπα, χρώματα, έργα τέχνης ή άλλα σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να συντεθούν ή να υλοποιηθούν από το YSS,
   • και γενικά, για όλα τα γραπτά στοιχεία και φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα www.yves- salomon .com.

Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, εικόνων, σχεδίων και μοντέλων ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου για το οποίο η YSS κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εγγράφων που περιέχονται στον Ιστότοπο και για καθένα από τα στοιχεία που δημιουργούνται για τον Ιστότοπο αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της YSS, η οποία δεν εκδίδει καμία άδεια ή δικαίωμα πέραν αυτού για να συμβουλευτεί τον Ιστότοπο. Η αναπαραγωγή οποιασδήποτε σελίδας ή περιεχομένου της Ιστοσελίδας υπόκειται σε προηγούμενη γραπτή συμφωνία από την YSS.

Ο Πελάτης δεν πρέπει να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να δημιουργήσει παράγωγο έργο, να απομεταγλωττίσει ή να αναστρέψει μηχανικό ή να προσπαθήσει να αποκτήσει τον πηγαίο κώδικα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο), να πουλήσει, να αποδώσει, να αναθέσει υπεργολαβία ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα επισυνάπτεται στο λογισμικό.

Επιπλέον, τροποποίηση του λογισμικού ή χρήση τροποποιημένων εκδόσεων λογισμικού και ειδικά (αλλά δεν περιορίζεται σε) με σκοπό την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην υπηρεσία και την πρόσβαση στον ιστότοπο με άλλο μέσο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από το YSS για το σκοπό αυτό , απαγορεύεται.

Οποιοσδήποτε Πελάτης με προσωπικό ιστότοπο που επιθυμεί, για προσωπική χρήση, να τοποθετήσει έναν σύνδεσμο στον ιστότοπό του ο οποίος ανακατευθύνεται στον ιστότοπο YSS πρέπει να ζητήσει προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση από το YSS.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οποιοσδήποτε μη εξουσιοδοτημένος σύνδεσμος πρέπει να αφαιρεθεί κατόπιν αιτήματος από το YSS.

Άρθρο 16. Ειδικές προσφορές και ενημερωτικά δελτία

Η YSS θα αποστέλλει στους πελάτες της ειδικές προσφορές ταχυδρομικά, email, γραπτό μήνυμα, τηλέφωνο και μέσω όλων των διαδικτυακών χώρων που εποπτεύονται από την YSS ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης αποδοχής.

Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθεί από αυτά τα μηνύματα μάρκετινγκ κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» που εμφανίζεται σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 17. Cookies

Το YSS διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει δεδομένα για τον Πελάτη, ειδικά μέσω της χρήσης cookies.

Τα cookies δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του Πελάτη.

Είναι αρχεία που παρακολουθούν τη δραστηριότητα του Πελάτη στον ιστότοπο.

Σε γενικές γραμμές, καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σε υπολογιστή στον ιστότοπο YSS (σελίδες επίσκεψης, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, κ.λπ.), πληροφορίες που μπορούν να διαβαστούν κατά τις επόμενες επισκέψεις σας (σύστημα αναγνώρισης πελατών του YSS στον ιστότοπο) και μεταδίδουν δεδομένα στο YSS. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Πελάτη για έως και μία εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί να αποδεχτεί τη χρήση «cookies» διαμορφώνοντας το πρόγραμμα περιήγησής του ως εξής:

Οποιαδήποτε διαμόρφωση εκτελείται από τον Πελάτη ενδέχεται να τροποποιήσει την περιήγηση στο Διαδίκτυο και οι όροι πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες του ιστότοπου απαιτούν τη χρήση Cookies.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εφαρμογές πληροφορικής από τρίτα μέρη, οι οποίες επιτρέπουν στον Πελάτη να μοιράζεται το περιεχόμενο του ιστότοπου με άλλα άτομα ή να μοιράζεται τη γνώμη του με άλλους σχετικά με το περιεχόμενο του ιστότοπου. (Κοινωνικά δίκτυα όπως Facebook, Google, Twitter κ.λπ.).

Όταν ένας Πελάτης προβάλλει μια σελίδα ιστότοπου που περιέχει ένα κουμπί "Κοινή χρήση" ή "Μου αρέσει", το πρόγραμμα περιήγησής του δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με διακομιστές στο σχετικό κοινωνικό δίκτυο.

Εάν είναι συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο κατά την περιήγησή τους, τα κουμπιά της εφαρμογής τους επιτρέπουν να συνδέσουν τις σελίδες που προβάλλονται με τον λογαριασμό τους.

Εάν χρησιμοποιούν πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μου αρέσει» ή αφήνοντας ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες θα αποσταλούν στο σχετικό κοινωνικό δίκτυο και θα δημοσιευτούν στον λογαριασμό τους.

Εάν ο Πελάτης δεν θέλει τα κοινωνικά δίκτυα να συνδέουν πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου με τον λογαριασμό του, θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το εν λόγω κοινωνικό δίκτυο πριν επισκεφτεί τον Ιστότοπο.

Η YSS σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία οποιουδήποτε κοινωνικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που ενδέχεται να συνδέεται με τον Ιστότοπο.

Άρθρο 18. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το YSS θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να προστατεύσει την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούνται στον Ιστότοπό του. Για το σκοπό αυτό, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μια ασφαλή μέθοδο πληρωμής τύπου SSL (Secure Socket Layer).

Το YSS συλλέγει προσωπικά στοιχεία από τους πελάτες του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 με τίτλο «Informatique et liberté́» («Προστασία δεδομένων και ελευθερίες»).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συλλέγει πληροφορίες για τους Πελάτες κατά την εγγραφή τους στον Ιστότοπο ή τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη στο διαδίκτυο ή στο κατάστημα.

Αυτή η συλλογή δεδομένων υπόκειται σε δήλωση προς την Επιτροπή National de l'Informatique et des Libertés (CNIL - Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων και Ελευθεριών).

Ο Χάρτης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται από το YSS είναι διαθέσιμος στον Ιστότοπο.

Άρθρο 19. Κατοικία

Ως κατοικίες των μερών θεωρείται η διεύθυνση που εμφανίζεται στη φόρμα παραγγελίας για τον Πελάτη και η διεύθυνση στον Ιστότοπο για το YSS.

Άρθρο 20. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Μόνο η γαλλική νομοθεσία εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ YSS και του Πελάτη.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της εταιρείας Yves Salomon SAS και ενός πελάτη-καταναλωτή με την ευκαιρία της εκτέλεσης ή ερμηνείας των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, πριν από οποιαδήποτε νομική ενέργεια να αναζητήσει μια φιλική λύση και να προσφύγει κέντρο διαμεσολάβησης:

CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE PARIS

39 Avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Παρίσι

Email: consommation@cmap.fr


Το αίτημα μπορεί να εξεταστεί από τον διαμεσολαβητή μόνο εάν ο Πελάτης επιχειρήσει πρώτα να επιλύσει τη διαφορά με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας Yves Salomon SAS, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της εταιρείας.

Η αίτηση διαμεσολάβησης περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο του Πελάτη, τη διεύθυνση e-mail του, τον αριθμό τηλεφώνου του, τα στοιχεία επικοινωνίας της Yves Salomon SAS, μια σύντομη δήλωση των γεγονότων και την απόδειξη προηγούμενης επικοινωνίας με Yves Salomon SAS.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης στους καταναλωτές μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ καταναλωτή και επαγγελματία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση δεν αποτελεί προϋπόθεση για δικαστική ενέργεια. Συνεπώς, ο Πελάτης είναι ελεύθερος να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την προσφυγή στη διαμεσολάβηση καθώς και να αποδεχθεί ή να αρνηθεί τη συμφωνία που προτείνει ο διαμεσολαβητής.
Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας διαμεσολάβησης, οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την εκτέλεση ή την ερμηνεία των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης θα υποβάλλεται στο δικαστήριο που είναι νομικά αρμόδιο σύμφωνα με τους κανόνες της γαλλικής διαδικασίας.

Άρθρο 21. Ακυρότητα

Εάν κάποια από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης αποδειχθεί άκυρη όσον αφορά έναν νομικό κανόνα που ισχύει ή μια νομική απόφαση που έχει καταστεί οριστική και εκτελεστή, θα θεωρείται ως εκ τούτου άγραφη, χωρίς ωστόσο να ακυρωθούν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ή να αλλοιωθεί η ισχύς των άλλων διατάξεων .

Άρθρο 22. Μη παραίτηση

Το γεγονός ότι κάποιο από τα μέρη έχει επιλέξει να μην επικαλεστεί μία ή περισσότερες από τις ρήτρες που περιέχονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να επικαλεστούν οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους Όρους και Προϋποθέσεις.